0
Přihlášení
Úvodní stránka > Reklamace

Reklamace

Reklamační řád

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

  • běžným opotřebením
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávnou manipulací
  • nedodržením pokynů udávaných na výrobcích či v příbalových letácích

Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady oznámit toto prodávajícímu na emailovou adresu info@amadea.cz, na telefonní číslo 604 636 475 nebo písemnou formou na adresu v kontaktních údajích.

Povinnosti kupujícího (zákazníka)

Kupující je povinen před převzetím zásilky od dopravní služby zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zásilky při přepravě. V případě jakýchkoli pochybností zkontrolovat obsah zásilky. Zboží určené k reklamaci je nutné předat prodávajícímu čisté, v originálním obalu, včetně veškerého příslušenství, popř. zajištěno proti poškození při přepravě. Kupující je povinen doručit zboží k reklamaci na své náklady. Reklamované zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude převzato. Zákazník musí zároveň s poškozeným zbožím předložit i doklad o zaplacení.

Povinnosti prodávajícího

Reklamační řízení je zahájeno dnem převzetí reklamovaného zboží. V případě oprávněnosti reklamace je prodávající povinen vyměnit zboží za bezvadný kus či vrátit náležitou částku za vadný výrobek na základě podepsaného dobropisu ze strany reklamujícího. Při výměně výrobku se záruční doba neobnovuje, pouze se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Prodávající vyřizuje reklamace ihned, nejdéle však do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení.

Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat zákazníkovi veškeré náklady s tímto spojené. Zboží mu bude zasláno zpět na dobírku nebo si ho bude moci vyzvednout osobně. V případě nevyzvednutí zásilky, která prošla řádným reklamačním řízením, do 90 dnů od začátku reklamačního řízení, je prodávající oprávněn s tímto zbožím naložit dle vlastního rozhodnutí. Kupující po uplynutí této doby již nemá nárok na jakékoli finanční či jiné odškodnění.